Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast
genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Coaching Bureau Ron De Jong, ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 60021942, gevestigd te Malden, uitvoerend functionaris dhr R. P. de Jong.
Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer
Opdracht:
de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
  werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en
  Opdrachtgever(s), waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing
  heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is
  afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden
  vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van
  toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende
  bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de
  strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door
  Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste
  weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële
  informatie heeft gegeven.
  De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen
  geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes
  gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30
  dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen
  van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals
  verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en
contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht,
  naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft
  Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
  Hij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de
  overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden
  die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met
  Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat
  hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden
  beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze
  of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
  Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering
  van de opdracht, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in
  opdracht van Opdrachtgever.
  Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging
  van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. In afwijking van lid 1, brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening
  als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer dus schriftelijk en tijdig in gebreke stellen.

Artikel 8 Tarieven

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
 2. In het tarief van Opdrachtnemer zijn (tenzij anders vermeld) begrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent hij voor 100% (tenzij anders vermeld) van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt Opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het
  geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met Opdrachtgever.
 3. Bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Als Opdrachtnemer met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Opdrachtnemer de prijzen ook verhogen, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 6. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij
  anders is overeengekomen.
 2. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft
  Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever
  berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat
  Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van
  een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en
  zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te
  laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
  mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
  hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in
  verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever
  een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
  Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
  daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
  worden voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
  Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle
  kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de
  gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee
  weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de
  betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. De
  ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog
  zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
  laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
  mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van
  artikel 14.

Artikel 11 Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden (mits er geen sprake is van overmacht). Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
  of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen
  uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van
  de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede
  grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
  nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
  verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
  uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien
  door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van
  Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
  oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
  voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd vordering van vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting.
  Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
  beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
  ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en I of onvolledige gegevens
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel15 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door
  omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet
  wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor
  hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
  niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar
  waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
  het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier
  ook onder.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de
  omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat
  hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen.
  Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle
  partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
  andere partij.
 5. Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn
  verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit
  deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een
  losstaande opdracht ging.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht
  hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
  door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet Opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke
  uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de
  bevoegde rechter aangewezen- derden verstrekken en kan hij zich niet
  beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
  toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot
  schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd
  de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende  overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet tot bevredigend resultaat leiden, dan kunnen partijen e.e.a. op zien te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland
woont of is gevestigd.

Artikel 21 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar
Opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie
zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.